Handla naturligt, ekologiskt & hållbart från mängder av butiker. Sök här!

Regler & Villkor

Conscious Deal Sweden AB anges i texten som Conscious Deal eller vi (oss)

Conscious Deal, presenterar och marknadsför företag och produktsortiment genom samarbete med återförsäljare. 


Produktinformation

Vårt mål är att samtliga priser, produktbeskrivningar och övrig information är korrekt. Vi kan dock inte garantera att så alltid är fallet. Samtliga handlingar som vidtas av webbplatsens användare sker helt på individens ansvar. Conscious Deal kan inte hållas ansvarig för några handlingar som vidtas grundat på produktinformation eller annan information som tillhandahålls. Conscious Deal tar inte ansvar för eventuella problem eller skador som informationen vi eller en återförsäljare presenterar kan orsaka för användaren. Vi tar tacksamt emot information om felaktigheter. Har du råkat ut för ett problem kontakta oss så att vi kan korrigera felaktig information.
Trots samma modellbeteckning så kan egenskaper eller erbjudanden för varor som listas ibland variera något. Det kan gälla innehåll, medföljande tillbehör, garantivillkor. Conscious Deal uppmanar sina besökare att alltid ta direktkontakt med webbutikernas kundservice eller studera den information som finns tillgänglig på webbutikens webbsida för att skaffa sig mer information.
När det gäller de varor som listas hos Conscious Deal så ansvarar varje butik för att varorna samt marknadsföring och försäljning av dessa uppfyller gällande lagar och regler.
Trots att Conscious Deal alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Det är alltid den information som återfinns på webbutikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal. Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Conscious Deal.

Om ni, i egenskap av varumärke, anser att ni inte vill bli presenterade eller marknadsförda på ConsciousDeal.se eller någon av Conscious Deals andra plattformar, eller anser att informationen är felaktig, kontakta Conscious Deal på hello@consciousdeal.com för borttag eller rättande av information.

Återförsäljare

Conscious Deal presenterar produkter och tjänster för dig som besökare men har inget ansvar för problem som kan uppstå mellan dig som köpare och en återförsäljare tex. leveransförseningar, fellevererad produkt, att produkten inte motsvarar dina förväntningar eller att priset på produkten inte överensstämmer. Återförsäljare som anges på Conscious Deals webbplats är oberoende tredje part och Conscious Deal agerar inte som huvudman, agent eller mäklare med avseende på några annonsörer. Ditt förhållande med en återförsäljare som du kontaktar genom denna webbplats gäller bara mellan dig och återförsäljaren. Du godkänner att inte hålla Conscious Deal ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår på grund av några mellanhavanden med våra återförsäljare eller som följd av det innehåll som tillhandahålls av dessa återförsäljare via webbplatsen.
Conscious Deal ansvarar inte för överföringen av medel som är skyldiga att betalas till någon tredje parts leverantör eller distributör hos vilken du väljer att handla. Du ska ansvara för att alla betalningar som du är skyldig blir överförda enligt de villkor som har kommits överens med en tredje parts leverantör eller distributör.


Tillägg av innehåll

I den händelse att Conscious Deal gör det möjligt för dig att lägga till innehåll på webbplatsen i form av recensioner, chatt, tävlingar eller annat ska Conscious Deal vara berättigat att helt efter eget gottfinnande publicera, redigera, förkasta eller radera innehåll som det tillhandahålls. Conscious Deal tillåter inte publiceringen av innehåll som kan vara olagligt enligt gällande lag.


Ändringar
Conscious Deal förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, upphäva eller utesluta alla eller några delar av innehåll, utformning, tillhandahållna tjänster eller annat på de av Conscious Deal ägda webbplatser.Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls uteslutande för din bekvämlighet och inte som ett godkännande eller någon garanti av Conscious Deal eller dess tredje parts leverantörer eller distributörer av innehållet på dessa webbplatser. Conscious Deal har inte granskat alla de webbplatser som det finns länkar till och ansvarar inte för deras innehåll och du besöker dem på egen risk.


Skadeslöshet och befrielse
Materialet som du läser på denna webbplats tillhandahålls endast som information. Genom att använda webbplatsens sidor godtar du att hålla Conscious Deal och närstående enheter (tillsammans benämnda "de skadeslösa") skadeslösa och att hålla dem skadeslösa för alla eventuella anspråk och kostnader, inklusive (utan begränsning) advokatarvoden, som uppkommer av din användning av webbplatsens sidor, din användning av produkterna och tjänsterna eller ditt insändande av idéer och/eller material till Conscious Deal eller av någon persons användning av varje ID, medlemskap eller lösenord som du har med någon del av webbplatsen, oavsett om denna användning sker med ditt tillstånd. Conscious Deal förbehåller sig rätten att på egen bekostnad företa det exklusiva försvaret och den exklusiva kontrollen över varje fråga som annars är föremål för ditt medgivande av skadeslöshet och i detta fall samtycker du till att samarbeta i Conscious Deals försvar mot sådant anspråk.


Garantier och ansvarsbegränsning

Genom att använda webbplatsen, produkterna och tjänsterna eller insända idéer och/eller relaterat material till oss samtycker du till att befria de skadeslösa från alla eventuella anspråk, krav, skulder, skyldigheter, skador (faktiska skador eller följdskador), kostnader och utgifter av varje slag, vare sig kända eller okända, misstänkta eller inte misstänkta, avslöjade eller inte avslöjade som du kan ha mot dem som uppkommer av eller har något som helst samband med sådana tvister och/eller med produkterna och tjänsterna eller med varje tvist med avseende på användningen av idéer och/eller relaterat material som har insänts till de skadeslösa. Du samtycker till att i lagens fullaste utsräckning avstår från åberopande av varje lag som kan begränsa sådana skadelöshållandens eller befrielses verkningsfullhet.


Dina rättigheter
Du behåller äganderätten till alla immateriella egendomsrättigheter som existerar i det innehåll du skickar till oss. I och med att du skickar eller på annat sätt delger innehåll till Conscious Deal beviljar du dock Conscious Deal en royaltybefriad, världsomfattande, icke exklusiv licens så länge copyright gäller för att använda ditt innehåll eller del av ditt innehåll på det sätt som beslutas av Conscious Deal på någon av Conscious Deals ägda webbplatser eller via annat medium, samt att tillåta att också tillåta andra att göra det.
Genom att skicka eller på annat sätt delge material till oss förklarar och försäkrar du att materialet helt har sitt ursprung hos dig, att ingen annan äger några rättigheter i materialet och att det står oss fritt att använda materialet om vi så önskar, i mottaget skick eller så som det redigeras av oss, utan att inhämta tillstånd eller licens från någon tredje part. Under inga omständigheter underkastas något avslöjande av någon idé eller relaterat material för Conscious Deal eller webbplatsen någon skyldighet om sekretess eller förväntning om ersättning.Ägande

Denna webbplats är Conscious Deals och/eller dess olika tredje parts leverantörers och distributörers, direktörers copyrightskyddade egendom. Den information som finns på denna webbplats får inte mångfaldigas, publiceras på nytt, distribueras, anslås, säljas, överföras eller modifieras utan Conscious Deals skriftliga tillstånd. Detta gäller dock inte nedladdning, kopiering och sparande av information från webbplatsen för personligt bruk. Varumärken, logotyper och service marks som visas på denna webbplats är registrerade varumärken och/eller varumärken genom sedvanerätt som tillhör Conscious Deal, dess närstående bolag och olika tredje part. Det ska inte förstås att någon information på denna webbplats medger, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet för att använda något av varumärkena utan skriftligt tillstånd från Conscious Deal eller den part som äger varumärkena. Conscious Deal gör inte anspråk på att äga några av tredje parts eller närstående återförsäljares, leverantörers eller tillverkares varumärken som visas på denna webbplats. Detsamma gäller varumärkena som tillhör andra publicister eller publikationer på denna webbplats.


Meddelande om copyright och varumärke

Consciousdeal.se Copyright 2014-2020. Conscious Deal Sweden AB.

Med ensamrätt. Utom där motsatsen uttryckligen anges ska inget inom webbplatsen tolkas som beviljande av någon licens enligt våra eller tredje parts immateriella rättigheter vare sig genom lagligt hinder, slutsats, avstående eller annat.

 

Utan begränsning av allmängiltigheten hos det föregående är du införstådd med och godtar att allt innehåll som är tillgängligt genom och som används för att bedriva webbplatsen och dess tjänster är skyddade av copyright, varumärke, patent eller andra äganderättigheter tillhörande Conscious Deal och närstående bolag, licensgivare och tjänsteleverantörer.


Tillåtet och otillåtet

Du godtar att använda denna webbplats endast till lagliga ändamål. Du får endast använda denna webbplats som en allmän vägledning för att finna produkter för eget privat bruk och ska inte använda denna webbplats till några andra ändamål. Du får överföra, visa och skriva ut en kopia av det material som presenteras på denna webbplats endast för ditt personliga, icke kommersiella bruk.
Utom där motsatsen uttryckligen anges ska inget inom webbplatsen tolkas som beviljandet av någon licens enligt våra eller tredje parts immateriella rättigheter vare sig genom lagligt hinder, slutsats, avstående eller annat. Utan begränsning av allmängiltigheten hos det föregående erkänner du och godtar att allt innehåll som är tillgängligt genom och som används för att bedriva webbplatsen och dess tjänster är skyddade av copyright, varumärke, patent eller andra äganderättigheter tillhörande Conscious Deal och närstående bolag, licensgivare, återförsäljare, andra samarbetspartners och tjänsteleverantörer. Du godtar att din data, ditt innehåll och all information som tillhandahålls eller används på webbplatsen, liksom din användning av vår webbplats och våra produkter och tjänster inte ska:
1) Ändra eller fördärva några av de varumärken, service marks, utstyrselmärken (tillsammans benämnda "varumärken") eller annan immateriell egendom som tillgängliggjorts av oss i samband med webbplatsen eller på annat sätt bryta mot eller underlätta brott mot någon parts copyright, något patent, något varumärke, någon affärshemlighet eller annan äganderätt, publicitetsrätt eller sekretessrätt (tillsammans benämnda "rättigheter"), inklusive tredje parts rättigheter;
2) Framhålla dig själv som på något sätt sponsrad av, närstående eller godkänd av oss eller något av våra närstående bolag eller tjänsteleverantörer;
3) Använda något av varumärkena eller annat innehåll som är tillgängligt genom webbplatsen till annat ändamål än det ändamål till vilket vi har tillgängliggjort dem för dig;
4) Förtala eller nedsätta oss, våra varumärken eller någon aspekt hos webbplatsen;
5) Anslå eller överföra något innehåll som är olagligt, hotfullt, oanständigt, uppviglande, pornografiskt eller hädiskt eller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till handlingar som skulle kunna anses vara ett brott, ligga till grund för civilrättsligt belastning eller på annat sätt bryta mot någon lag;
6) Ändra, översätta, modifiera, dekompilera, disassemblera eller bakåtkonstruera webbplatsen eller någon programvara eller några program som används i samband med den eller dess produkter och tjänster;
7) Innehålla eller förmedla några virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber eller andra datorprogram eller annan kod som är utformad för eller avsedd att skada, förstöra, genskjuta, nedladda, störa, manipulera eller på annat sätt avbryta eller expropriera webbplatsen, data, personlig information, programvara, utrustning, servrar eller innehåll eller underlätta eller förmedla hacking eller liknande handlingar;
8) Tillgå eller försöka tillgå webbplatsens icke offentliga områden eller någon annan användares lösenordsskyddade information;
9) Uppträda som någon annan person eller entitet eller på annat sätt falskeligen uppge eller framställa din anslutning till en person eller en entitet; och
10) Förhindra eller försvåra någon annans användning av webbplatsen (eller någon länkad webbplats)